Program odměn za nahlášení softwarového pirátství

Děkujeme Vám, že se obracíte na protipirátskou organizaci BSA | The Software Alliance (dále jen „BSA“) a jste ochoten/a poskytnout informace o nelegálním užívání či distribuci počítačových programů členů BSA.

Níže naleznete pravidla a podmínky, za kterých je BSA ochotna odměnit oznamovatele. Tato pravidla a podmínky mají pouze obecně vysvětlit systém odměn BSA, nejsou jakýmkoliv veřejným příslibem, návrhem smlouvy ani závaznou nabídkou.

V případě, že poskytnete BSA informace o porušování autorských práv spolu s příslušnou žádostí o odměnu, budete kontaktován/a zástupcem BSA za účelem písemného sjednání podmínek výplaty Vaší odměny.


  1. Za podmínek stanovených níže budete oprávněn/a získat 10 % z peněžní částky náhrady škody zaplacené tím, kdo porušil autorská práva (dále jen „Povinný“), na jehož porušování autorských práv jste nás upozornil/a, (do této částky se nezapočítávají žádné náklady na právní zastoupení ni jiné náklady uhrazené Povinným). Maximální výše odměny činí 250.000 Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých). BSA neodpovídá a neuhradí žádné náklady, které Vám vznikly v rámci spolupráce s BSA.
  2. V případě, že informace vedoucí k úhradě náhrady škody byly získány od více oznamovatelů (zdrojů), odměna bude rozdělena mezi takovéto oznamovatele rovným dílem.
  3. Odměna bude vyplacena za předpokladu, že informace, které nám poskytnete, povedou k právním krokům a řízením (trestním či občanským), která potvrdí, že Povinný porušoval autorská práva k počítačovým programům členů BSA. Jakákoliv odměna je splatná až poté, co je příslušná částka plně připsána na účet BSA Vámi nahlášeným Povinným dle příslušného rozsudku, či dohody o náhradě škody za porušování autorských práv (bez nákladů na právní zastoupení placených Povinným).
  4. Odměna je splatná pouze v souvislosti s peněžní náhradou škody uhrazenou Povinným za porušování autorských práv; žádná odměna nebude hrazena z legalizačních nákupů Povinného, nebo v souvislosti s nimi, ani s jinými peněžními či nepeněžními investicemi či náklady vynaloženými Povinným za účelem získání práva užívat počítačové programy jakéhokoli člena BSA.
  5. Jste povinen/na být v souvislosti s oznámením k dispozici BSA, jejím zástupcům a státním orgánům, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí nezbytných důkazů či asistence, která by byla odůvodněně ze strany BSA, jejích zástupců a státních orgánů požadována. Zejména poskytnete písemné potvrzení Vámi předkládaných informací a důkazů.
  6. Veškeré informace vztahující se k této věci budete udržovat v tajnosti, pokud se tyto informace nestanou veřejně známými, nebo pokud Vám jejich sdělení BSA písemně neodsouhlasí. Tato povinnost bude trvat neomezeně za všech okolností.
  7. BSA je výhradně a neomezeně oprávněna určit, zda informace Vámi přímo či nepřímo poskytnuté bude šetřit, jak s nimi bude nakládat a jaké právní kroky ve vztahu k nim podnikne. Stejně tak je BSA výhradně a neomezeně oprávněna určovat podmínky případného smírného ukončení věci s Povinným i způsob, jakým bude konkrétní případ řešen. BSA nemá jakoukoliv povinnost učinit jakékoli právní či jiné kroky na základě Vámi poskytnutých informací a nemá ani jakoukoliv povinnost informovat Vás o svém rozhodnutí v dané věci ani o jejím vývoji.
  8. Informace Vámi poskytnuté musejí být dle Vašeho nejlepšího vědomí pravdivé. V případě, že BSA zjistí, že oznamovatel vědomě či z nedbalosti poskytl nepravdivé či zavádějící informace, nebo zamlčel podstatné informace, odměna nebude vyplacena.