Zasady ochrony prywatności

Data wejścia w życie: Maja 2018 r.

BSA | Software Alliance i jego oddziały na całym świecie (zwane łącznie „BSA”) uważają, że zajęcie się kwestiami ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie. W tym celu niniejsze Zasady ochrony prywatności i postępowania z plikami cookie na stronie internetowej („Zasady ochrony prywatności”) opisują sposób, w jaki BSA zbiera, wykorzystuje, udostępnia i w inny sposób przetwarza dane umożliwiające identyfikację („Dane osobowe”) dotyczące odwiedzających tę Witrynę (zdefiniowaną poniżej) oraz obecnych oraz potencjalnych członków, przedstawicieli administracji, mediów i polityki, kandydatów do pracy, osób zgłaszających naruszenia praw autorskich do oprogramowania, osób kontaktujących się w sprawie egzekwowania praw autorskich do oprogramowania oraz osób kontaktujących się w sprawie zgodności marketingu z przepisami. Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą Danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem naszych publicznych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych witryn internetowych (każda z nich określana dalej jako „Witryna”), a także w trakcie targów, wydarzeń, badań i za pomocą innych środków w trybie offline lub od stron trzecich.

Oto kluczowe kwestie dotyczące naszych praktyk w zakresie Danych osobowych:

 • Gromadzenie i wykorzystanie: jako czołowy rzecznik światowej branży oprogramowania dostarczanego instytucjom państwowym i na rynek międzynarodowy, zbieramy imiona i nazwiska, dane kontaktowe i inne Dane osobowe w kontekście naszego poparcia i naszych działań w zakresie zgodności z prawem i egzekwowania prawa. Korzystamy z Danych osobowych, aby współpracować z członkami globalnej branży oprogramowania, rządami, politykami i innymi osobami aby wspierać globalną branżę oprogramowania, zarządzać kontami członków i utrzymywać działalność gospodarczą, przetwarzać aplikacje kandydatów do pracy, zapewniać odpowiedni marketing i zasięg, umożliwiać działania związane ze zgodnością oprogramowania z prawem i egzekwowaniem praw do oprogramowania oraz osiąganie innych celów biznesowych oraz celów związanych ze zgodnością z prawem.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Udostępnianie: możemy udostępniać Dane osobowe w ramach BSA i innym stronom, aby świadczyć usługi BSA, ulepszać Witrynę, dochodzić lub bronić praw BSA bądź naszych członków, a także przestrzegać obowiązujących przepisów.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Bezpieczeństwo: stosujemy uzasadnione mechanizmy kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem, a także w celu spełniania wymogów obowiązującego prawa i w umowach z naszymi usługodawcami wymagamy od nich tego samego.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Przekazywanie za granicę: stosujemy odpowiednie zabezpieczenia przy przekazywaniu danych do innych krajów, zgodnie z obowiązującym prawem.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Zatrzymywanie i przechowywanie: zatrzymujemy Dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić działanie naszej Witryny i świadczenie usług, prowadzić działalność BSA i przestrzegać zobowiązań prawnych.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Dzieci: nie kierujemy naszych działań do dzieci ani nie zbieramy świadomie żadnych Danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 16 lat.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Prawa: użytkownik może żądać dostępu do swoich Danych osobowych i skorzystania z określonych praw, kontaktując się z nami.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Wybory: użytkownik ma wybór, w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe użytkownika w celach marketingowych i innych.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Pliki cookie i podobne technologie: używamy plików cookie i podobnych technologii, aby umożliwić funkcjonowanie i pomóc w prowadzeniu naszej Witryny, zrozumieć i spersonalizować wrażenia użytkownika oraz wyświetlać odpowiednie reklamy. Użytkownik ma możliwość sprawowania kontroli nad takimi technologiami, gdyż odnoszą się one do użytkownika lub urządzenia (urządzeń) użytkownika.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Linki do innych stron internetowych: Witryna może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, które nie są objęte niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Zmiany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności: powiadomimy użytkownika o wszelkich istotnych zmianach, publikując zaktualizowaną wersję niniejszych Zasad ochrony prywatności i podejmując inne działania zgodnie z obowiązującym prawem.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 • Skontaktuj się z nami: w razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.
  zobacz poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 

 

1. GROMADZENIE I KORZYSTANIE

Kategorie zbieranych przez nas Danych osobowych, które mogą być gromadzone zarówno w Witrynie jak i poza nią i wykorzystanie przez nas Danych osobowych zależą od kontekstu, jak opisano poniżej:

 • Odwiedzający Witrynę: zbieramy następujące informacje od odwiedzających Witrynę, w tym tych, którzy żądają dodatkowych informacji o BSA i jej usługach, w zakresie, w jakim takie informacje są nam przez nich udostępniane: imię, nazwisko, stanowisko, firma, obowiązki służbowe, numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail oraz dane kontaktowe (łącznie „Dane kontaktowe”), a także informacje dotyczące żądań odwiedzających Witrynę, w tym informacje lub prośby o biuletyny, subskrypcje, pliki do pobrania i nazwy użytkownika/hasła używane do uzyskania dostępu do naszej Witryny (w razie potrzeby) (łącznie „Dane rejestracyjne”). Oprócz Danych osobowych udostępnianych przez odwiedzających Witrynę, możemy również zbierać następujące informacje o urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do naszej Witryny: komputerowy adres IP, unikalny identyfikator urządzenia (UDID), pliki cookie i inne dane powiązane z urządzeniem oraz dane o korzystaniu z naszych Witryn (łącznie „Dane urządzenia”). Należy jednak pamiętać, że nie traktujemy Danych urządzenia jako Danych osobowych, chyba że możemy je powiązać z konkretnym użytkownikiem lub gdy obowiązujące prawo stanowi inaczej. Używamy tych danych, aby wspierać naszą Witrynę i jej usługi, uczynić nasze Witryny bardziej intuicyjnymi i łatwymi w użyciu, odpowiadać na zapytania i prośby, świadczyć nasze usługi, zarządzać kontami, prowadzić działalność, utrzymywać kontakty, dostarczać odpowiednie treści marketingowe i materiały, chronić bezpieczeństwo Witryny i naszych systemów, zapewnić zgodność z przepisami i zobowiązaniami prawnymi, oraz aby komunikować się z odwiedzającymi Witrynę (łącznie „Zastosowania ogólne”).

 • Obecni i potencjalni członkowie oraz przedstawiciele administracji, mediów i polityki: możemy gromadzić Dane kontaktowe, Dane rejestracyjne i Dane urządzeń związane z osobami z obecnych i przyszłych podmiotów członkowskich BSA oraz o przedstawicielach administracji, mediów i polityki. Ponadto możemy gromadzić dane dotyczące udziału w targach, wydarzeniach politycznych i konferencjach, a także referencji i powiązań takich osób ze źródeł online i offline, w tym bezpośrednio od osób fizycznych. W zakresie transakcji lub zwrotu pieniędzy możemy również zbierać niezbędne informacje dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej, informacje o rachunku bankowym, dane dotyczące osobistej tożsamości) („Dane płatności”). Oprócz Zastosowań ogólnych, wykorzystujemy te dane do promowania członkostwa w BSA, obsługi obecnych członków BSA, przetwarzania związanego z członkostwem, zapewnienia dostępu do zasobów BSA, organizacji i sponsorowania wydarzeń, rozpowszechniania materiałów związanych z naszym rzecznictwem, w celu pogłębiania relacji z takimi osobami, zapraszania na i wspierania wydarzeń oraz współdziałania z obecnymi i przyszłymi członkami oraz z przedstawicielami administracji mediów i polityki.

 • Kandydaci do pracy: możemy również zbierać dane przekazane przez kandydatów do pracy lub inne osoby na naszych Witrynach i/lub w trybie offline w związku z możliwościami zatrudnienia, w tym Dane kontaktowe, Dane rejestracyjne, Dane urządzenia. Informacje dostarczane przez kandydatów do pracy mogą zawierać informacje o ich wykształceniu, szkoleniach, dyplomach, uprawnieniach zawodowych, doświadczeniu w pracy non-profit, doświadczeniu zawodowym, doświadczeniu funkcjonalnym, doświadczeniu przywódczym, wyróżnieniach lub nagrodach oraz dane o zmianie pracy. Możemy również zbierać pewne informacje dotyczące sprawdzania tożsamości, w tym numery identyfikacyjne organów rządowych, informacje o karalności, spółkach stowarzyszonych i inne informacje (wszystkie w zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa) od osób fizycznych i osób trzecich („Informacje wstępne”). Korzystamy z tych informacji, aby rozważyć możliwości zatrudnienia i zawarcia umów z osobami fizycznymi, zapewnić zgodność z przepisami i zobowiązaniami prawnymi, oraz aby zarządzać procedurami przyjmowania do pracy.

 • Osoby zgłaszające naruszenie praw autorskich do oprogramowania: zbieramy Dane kontaktowe i Dane rejestracyjne od osób, które udostępniają je w kontekście zgłaszania domniemanych przypadków niezgodności z prawami własności intelektualnej naszych członków. Oprócz Zastosowań ogólnych, wykorzystujemy te dane do ułatwiania i zarządzania naszymi działaniami w zakresie zgodności z prawem i egzekwowania prawa, w tym identyfikowania niezgodności z prawem, obrony praw BSA i naszych członków, poszukiwania dostępnych środków w imieniu naszych członków i BSA oraz zgłaszania organom ścigania (zbiorczo „Egzekowanie”). Możemy również zbierać Dane płatnicze od takich osób w celu dokonywania płatności na ich rzecz.

 • Kontakty w sprawach egzekwowania praw autorskich do oprogramowania: możemy zbierać Dane kontaktowe, Dane rejestracyjne i/lub Informacje wstępne o osobach i indywidualnych kontaktach w organizacjach zewnętrznych bezpośrednio od osób fizycznych i osób trzecich związanych z naszymi działaniami w zakresie egzekwowania praw autorskich do oprogramowania. Możemy również zbierać identyfikatory online i powiązaną treść takich kontaktów (np. nazwa użytkownika/nazwa ekranu). Używamy tych danych do Zastosowań ogólnych i Egzekwowania.

 • Kontakty dotyczące zgodności marketingu z przepisami: możemy gromadzić Dane kontaktowe i/lub Dane rejestracyjne dotyczące osób fizycznych i osób fizycznych w organizacjach zewnętrznych bezpośrednio od osób fizycznych i osób trzecich związanych z naszymi wysiłkami na rzecz edukowania przedsiębiorstw o znaczeniu praw autorskich do oprogramowania i zgodności z przepisami (łącznie „Wykorzystywanie marketingu zgodnie z przepisami”). Możemy również zbierać identyfikatory online i powiązaną treść takich kontaktów (np. nazwa użytkownika/nazwa ekranu). Używamy tych danych do Zastosowań ogólnych i Wykorzystywania marketingu zgodnie z przepisami.

Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji bez udziału człowieka, w tym profilowania, w sposób, który wywołuje skutki prawne dotyczące osób (np. nieoferowanie możliwości zatrudnienia) ani w inny znaczący sposób wpływa na osoby.

Niektóre jurysdykcje wymagają wyjaśnienia podstawy prawnej gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Mamy kilka różnych podstaw prawnych, zgodnie z którymi zbieramy i przetwarzamy Dane osobowe, w tym: (a) jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji (np. gdy odpowiadamy na prośby użytkowników); (b) jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. gdy używamy Danych osobowych do prowadzenia ewidencji w celu udowodnienia obowiązku podatkowego); (c) zgoda (jeśli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z obowiązującym prawem); oraz (d) jeśli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy (na przykład, gdy działamy, aby utrzymać naszą działalność ogólnie lub aby dochodzić swoich praw lub praw naszych członków).

 

2. UDOSTĘPNIANIE

Możemy udostępniać Dane osobowe:

 • W ramach BSA. Możemy udostępniać Dane osobowe oddziałom BSA i jednostkom powiązanym na całym świecie, aby scentralizować zarządzanie administracyjne i biznesowe.

 • Dostawcom usług. Możemy udostępniać Dane osobowe niezrzeszonym zewnętrznym dostawcom usług, aby umożliwić takim dostawcom wykonywanie funkcji w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Celem udostępniania może być utrzymanie i udostępnienie Witryny lub naszych produktów i usług. Na przykład możemy zaangażować zewnętrznych dostawców usług do pomocy w realizacji usług wysyłkowych BSA, zapewnianiu zgodności z przepisami, egzekwowaniu praw lub w działaniach logistycznych. Usługodawcy ci nie mogą wykorzystywać Danych osobowych do własnych celów.

 • Zgodnie z wymogami prawnymi i prawami. Możemy udostępniać Dane osobowe w celu zastosowania się do wezwań sądowych, nakazów sądowych lub innych procedur prawnych bądź innych wniosków władz państwowych. Możemy również udostępniać Dane osobowe w celu ustanowienia lub ochrony naszych praw, własności bądź bezpieczeństwa, praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób, w tym członków, albo w celu obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również udostępniać dane statystyczne lub inne informacje, które nie identyfikują tożsamości osób fizycznych stronom trzecim.

 

3. BEZPIECZEŃSTWO

BSA stosuje uzasadnione techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub niezamierzonym zniszczeniem. Wymagamy również, aby zewnętrzni usługodawcy działający w naszym imieniu zapewniali takie uzasadnione środki bezpieczeństwa. Żaden środek bezpieczeństwa nie może jednak zagwarantować braku naruszeń. Podczas gdy podejmujemy kroki mające na celu ochronę Danych osobowych, również użytkownik odgrywa rolę w ochronie Danych osobowych użytkownika. Nie należy udostępniać nikomu żadnych danych logowania, w tym haseł. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek podstawy, by sądzić, że dane logowania lub hasło użytkownika zostały naruszone, powinien skontaktować się z nami w niżej opisany sposób.

 

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Możemy przekazywać Dane osobowe do obszarów prawnych poza krajem ojczystym osoby fizycznej, jeśli jest to konieczne do celów opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, w tym do krajów, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jak kraj pochodzenia osoby fizycznej. Zapewniamy odpowiednią ochronę w przypadku przekazywania danych za granice, zgodnie z wymogami prawa w odniesieniu do przekazywania danych, w tym w przypadku Danych osobowych przekazywanych stronom trzecim. W odniesieniu do takiego przekazywania z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do Stanów Zjednoczonych i innych obszarów prawnych poza EOG, wdrażamy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i inne zatwierdzone mechanizmy ochrony takich Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z tym prawem, osoby fizyczne mogą zażądać kopii odpowiednich stosowanych przez nas mechanizmów kontaktując się z nami, jak opisano poniżej.

 

5. ZATRZYMANIE I PRZECHOWYWANIE

Będziemy przechowywać Dane osobowe przez okres nie dłuższy niż okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności oraz w innych przypadkach koniecznych do przestrzegania obowiązującego prawa i naszych wewnętrznych zasad.

 

6. DZIECI

BSA nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia za pośrednictwem Witryny. Jeśli BSA ma faktyczną wiedzę, że Dane osobowe dotyczące dziecka w wieku poniżej 16 lat zostały zebrane, wówczas BSA podejmie odpowiednie kroki w celu usunięcia takich Danych osobowych.

 

7. PRAWA

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może mieć prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia pewnych Danych osobowych odnoszących się do użytkownika, do zweryfikowania ich treści, pochodzenia i dokładności, a także do prawa dostępu, przeglądania, przesyłania, usuwania lub blokowania bądź wycofania zgody na przetwarzanie niektórych Danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem), kontaktując się z nami, jak opisano poniżej. Przed podjęciem działań w wyniku jakiegokolwiek z tych żądań, BSA będzie musiała zweryfikować tożsamość użytkownika. W zakresie, w jakim BSA nie ma wystarczających informacji o użytkowniku lub nie może zweryfikować tożsamości użytkownika, możemy nie być w stanie spełnić takiej prośby. Należy pamiętać, że możemy zachować pewne Dane osobowe zgodnie z wymogami lub w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo.

 

8. WYBORY

Użytkownik ma następujące możliwości wyboru dotyczące wykorzystania i ujawnienia Danych osobowych użytkownika:

 • Komunikacja marketingowa. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać żadnych komunikatów marketingowych lub nie chce pozostawać na liście mailingowej, którą wcześniej subskrybował, powinien kliknąć link anulowania subskrypcji w odpowiedniej korespondencji lub skontaktować się z nami używając poniższego linku.

 • Pliki cookie i podobne technologie. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia przeglądarki lub komputera pod kątem niektórych plików cookie i sprawdzić poniżej, jak dokonać pewnych wyborów dotyczących plików cookie.
 

9. PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA - REKLAMA OPARTA O ZAINTERESOWANIA

Zgodnie z obowiązującym prawem, BSA używa i zezwala stronom trzecim na używanie w naszej Witrynie niezbędnych i innych niż niezbędne plików cookie, sygnalizatorów internetowych i podobnych technologii (zwanych łącznie „plikami cookie”).

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie ilości danych, które są przechowywane w przeglądarce, urządzeniu lub na stronie przeglądanej przez użytkownika. Niektóre pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki, podczas gdy inne pliki cookie są zachowywane nawet po zamknięciu przeglądarki, aby można było rozpoznać je po powrocie do witryny. Więcej informacji o plikach cookie i ich działaniu można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

W jaki sposób używamy plików cookie?

My (w tym nasi dostawcy usług) używamy plików cookie w celu umożliwienia działania Witryny i usług oraz gromadzenia informacji o wzorcach użytkowania przez użytkownika podczas poruszania się po Witrynie w celu zwiększenia spersonalizowanych wrażeń i zrozumienia wzorców użycia w celu ulepszenia naszej Witryny, produktów i usług.

Pozwalamy również niektórym stronom trzecim na umieszczanie plików cookie w naszej Witrynie w celu zbierania informacji o działaniach online użytkownika w naszej Witrynie w czasie i na różnych stronach internetowych, które użytkownik może odwiedzać. Informacje te mogą zostać wykorzystane do dostarczania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika na stronach internetowych, które użytkownik może odwiedzać, zwanych również reklamami opartymi na zainteresowaniach oraz do analizy skuteczności takich reklam.

Pliki cookie w naszej Witrynie są generalnie wykorzystywane do następujących celów:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie: są one wymagane do działania naszej Witryny. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie do bezpiecznych obszarów. Są to pliki sesyjne i są one usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 • Pliki cookie analityczne/wydajnościowe: umożliwiają nam rozpoznanie i policzenie liczby użytkowników naszej Witryny oraz śledzenie, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszej Witrynie. Pomaga to ulepszyć działanie naszej Witryny, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy mogą łatwo znaleźć to, czego szukają. Są to pliki sesyjne i są one usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 • Funkcjonalne pliki cookie: poprawiają funkcjonalność naszej Witryny i ułatwiają korzystanie z niej. Na przykład pliki cookie rejestrują to, że użytkownik odwiedził Witrynę i poprosił o pozostanie w niej zalogowanym. Są to pliki sesyjne i są one usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 • Targetujące pliki cookie: rejestrują wizytę użytkownika w naszej Witrynie, odwiedzane strony oraz linki, których użytkownik użył, aby rozpoznać użytkownika jako poprzedniego użytkownika i śledzić jego aktywność w Witrynie i innych witrynach, które użytkownik może odwiedzać. Te pliki cookie są traktowane jako trwałe pliki cookie, ponieważ pozostają na urządzeniu użytkownika, abyśmy mogli je wykorzystać podczas następnej wizyty w naszej Witrynie. Użytkownik może usunąć te pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Nie będziemy zbierać tych plików cookie od osób w EOG bez odpowiedniej zgody.

Opcje użytkownika, który nie chce plików cookie na swoim komputerze?

 • Użytkownik może przejrzeć ustawienia przeglądarki internetowej, zazwyczaj w częściach „Pomoc” lub „Opcje internetowe”, aby dokonać wyboru dla określonych plików cookie. Wyłączenie lub usunięcie niektórych plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej może uniemożliwić dostęp do ważnych funkcji tych Witryn i korzystanie z nich, a ponadto ponowne wprowadzenie danych logowania może być konieczne.

 • Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie dla Google Analytics i dokonywania wyboru w zakresie takich plików cookie, należy odwiedzić stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Adobe udostępnia również użytkownikom mechanizm rezygnacji z witryn korzystających z plików cookie ustawionych w domenach 2o7.net i omtrdc.net firmy Adobe. Ten mechanizm rezygnacji można uzyskać z Adobe Privacy Center.

 • Aby dowiedzieć się więcej o niektórych plikach cookie wykorzystywanych w celach reklamowych przez strony trzecie, w tym za pomocą śledzenia na różnych urządzeniach i do dokonywania pewnych wyborów dotyczących takich plików cookie, należy odwiedzić witrynę Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance lub sprawdzić ustawienia urządzenia, jeśli użytkownik ma DAA lub inną aplikację mobilną.

Sygnały „nie śledź”. Obecnie nie stosujemy technologii rozpoznającej sygnały „nie śledź” z przeglądarki.

 

10. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Witryna może zawierać linki i odniesienia do innych stron internetowych administrowanych przez BSA lub jej podmioty powiązane, w przypadku których niniejsze Zasady ochrony prywatności mogą nie mieć zastosowania, a także do stron internetowych niepowiązanych osób trzecich. Po kliknięciu linku, aby odwiedzić witrynę innej firmy, użytkownik będzie podlegać praktykom ochrony prywatności tej witryny. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i bezpieczeństwa połączonych stron internetowych podmiotów trzecich przed podaniem jakichkolwiek Danych osobowych w tych witrynach.

 

11. ZMIANY W NINIEJSZYCH ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI

Co pewien czas BSA może aktualizować niniejsze Zasady ochrony prywatności, w miarę zmian strategii lub obszarów zainteresowania naszej organizacji lub zgodnie z wymogami prawa. Data wejścia w życie naszych Zasad ochrony prywatności została zamieszczona powyżej. Zachęcamy użytkowników do częstego odwiedzania naszej Witryny, aby być na bieżąco z praktykami ochrony prywatności BSA. Umieścimy zaktualizowaną wersję Zasad ochrony prywatności na naszej Witrynie i poprosimy o zgodę na zmiany, jeśli jest to wymagane prawem.

 

12. KONTAKT Z NAMI

Użytkownik może zadać pytania lub przekazać komentarze dotyczące Zasad ochrony prywatności lub praktyk w zakresie ochrony prywatności BSA kontaktując się z nami pod adresem GlobalPrivacy@bsa.org.

Użytkownik może również mieć prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Informacje o BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) to czołowa organizacja reprezentująca interesy firm z branży oprogramowania w kontaktach z rządami i na rynku międzynarodowym na całym świecie. Wśród jej członków znajdują się jedne z najbardziej innowacyjnych firm świata, tworzące rozwiązania z zakresu oprogramowania, które pobudzają gospodarkę i poprawiają jakość współczesnego życia. BSA, której siedziba znajduje się w Waszyngtonie, DC i która prowadzi działalność w ponad 60 krajach na całym świecie, jest pionierem w dziedzinie programów zapewniania zgodności (compliance), w ramach których promuje się korzystanie z legalnego oprogramowania. Dodatkowo BSA opowiada się za politykami sprzyjania innowacjom i stymulowania rozwoju gospodarki cyfrowej.
Więcej>>